8.2 C
Świecie
niedziela 25 lutego 2024
Strona głównaHistoria i wspomnieniaDotacje na zabytki. Można składać wnioski

Dotacje na zabytki. Można składać wnioski

W związku z obowiązującą uchwałą nr XXXIV/305/21 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, Burmistrz Koronowa informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji na te prace przez podmioty, które posiadają tytuł prawny do zabytku

Dotacja może finansować nakłady konieczne w zakresie określonym w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( t.j. Dz.U. z 2021, poz. 710 ze zm.).

Łączna kwota udzielonych dotacji z budżetu Gminy Koronowo oraz innych środków publicznych nie może przekroczyć wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku.

Dofinansowanie może obejmować prace, które wnioskodawca zamierza wykonać w roku złożenia wniosku o udzielenie dotacji. Wnioski o udzielenie dotacji składa się do 31 marca roku, w którym dotacja ma być udzielona. W przypadku nie rozdzielenia wszystkich środków przeznaczonych w budżecie Miasta na dotacje w danym roku, wyznaczony jest dodatkowy termin na składanie wniosków o udzielenie dotacji do 31 lipca danego roku.

Szczegółowe zasady udzielania dotacji zostały określone w uchwale nr XXXIV/305/21 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 stycznia 2021 r.

Warunkiem koniecznym uzyskania dotacji jest złożenie przez właścicieli lub użytkowników zabytku formalnego wniosku.

Formularze wniosku są dostępne w siedzibie urzędu (pokój nr 12) oraz można je pobrać ze strony internetowej BIP Koronowo.

Konieczne jest dołączenie do wniosku stosownych dokumentów.

Złożenie wniosku o dotację nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, nie gwarantuje również przyznania dotacji w wysokości oczekiwanej przez wnioskodawcę.

Celem udzielenia dotacji ma być prowadzenie prac, które wyeksponują wartości zabytkowe i powstrzymają degradację zabytku.

Szczegółowych informacji w sprawie dotacji na zabytki udziela Pani Justyna Kraska – Rumińska, Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, (52) 3826 457.

Informacja: Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Urząd Miejski w Koronowie

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Najlepsze komentarze

Na topie